O psychoterapii

apple-hand
Pojęcie „psychoterapia” pochodzi od greckiego słowa „psyche”-dusza i „therapein”- leczyć i oznacza leczenie duszy. Składają się na nią wszelkie oddziaływania o charakterze psychologicznym, które zmierzają do poprawy samopoczucia pacjenta. Wspólną cechą tych oddziaływań jest kontakt między pacjentem a terapeutą, który stanowi podstawowy środek leczenia.

Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Obecnie psychoterapia stanowi podstawową formę pomocy osobom z zaburzeniami neurotycznymi, z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychosomatycznymi, jak również tym wszystkim osobom, które same nie radzą sobie z przeżywanymi uczuciami oraz sytuacjami trudnymi.

Obecnie, wyodrębnia się cztery orientacje terapeutyczne: podejście psychodynamiczne, podejście behawioralno- poznawcze, podejście humanistyczno – egzystencjalne i podejście systemowe, z czego największą popularnością cieszą się dwa pierwsze.

W Gabinecie Psychoterapeutycznym psychoterapia prowadzona jest zgodnie z podejściem psychodynamicznym.

Copyright © 2021 Psychoterapeuta Tarnów